warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Vi hjälper företag, organisationer och offentlig sektor med de svåra samhällsekonomiska frågeställningarna.


Offentlig sektors verksamhet

Hur välfärden ska finansieras och produceras skapar politisk debatt och starka motsättningar. För att debatten ska bli saklig är det nödvändigt med kunskap om hur den offentliga verksamheten är uppbyggd, hur hur den finansieras via skatter och avgifter samt hur inkomster och utgifter kan tänkas utvecklas framöver.

Vi bistår med oberoende kunskaper om den offentliga sektorns funktionssätt, hur den offentliga verksamheten kan effektiviseras och vilka riskerna i verksamheterna är.

Exempel på frågeställningar:
1. Hur påverkar en vinstbegränsning välfärden och samhället?
2. Hur slår de nya 3:12 reglerna?
3. Hur kan man på bästa sätt beskatta vadhållning på hästar?
4. Hur påverkas statens inkomster om omfattningen av EU:s utsläppshandel vidgas?
5. Kan offentlig upphandling effektiviseras?

Exempel på publika rapporter:
• Vinstbegränsning i välfärden.
• Sectoral expansion of the EU-ETS.
• Håndtering af miljøøkonomiske effekter og markedsfejl i makromodeller.


Marknadsreglering

Marknader behöver regler för att fungera tillfredsställande och för att de politiska målsättningarna ska nås. Ett felaktigt utformat regelverk kan få betydande negativa konsekvenser för samhället, företagen och konsumenterna. Alternativet är att skapa rätt drivkrafter för att få företag och konsumenter att bete sig på det sätt man vill utan tvingande regler. Det finns dessutom ett flertal hinder att ta sig förbi innan ett nytt regelverk kan bli verklighet. Politiska motsättningar, praktisk genomförbarhet och ekonomisk teknik kan lätt komma i vägen.

Vi bistår med kunskaper om hur man på bästa sätt kombinerar ekonomiska drivkrafter med regler för företag och konsumenter. Vi vet vilka metoder som är effektiva och politiskt genomförbara.

Exempel på frågeställningar:
1. Vilka effekter har alkoholskatten på alkoholkonsumtionen?
2. Vilka är etableringshindren på välfärdsmarknaderna?
3. Hur kan man säkra konsumentskyddet på en omreglerad svensk spelmarknad?
4. Vilka framtida regelförändringar är politiskt och tekniskt möjliga på den danska spelmarknaden?
5. Vilka motsättningar finns mellan de politiska partierna om hur den svenska spelmarknaden ska regleras?

Exempel på publika rapporter:
• Etableringshinder i välfärden.
• Likvärdighet i den svenska skolan.
• Om regleringen av den svenska spelmarknaden.
• The use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy.


Övriga samhällsekonomiska analyser

Världen står inte still. Marknader utvecklas, konkurrenter kommer och går, EU:s sammansättning ändras, regeringar byts ut och föreslår ändringar i skatter, ersättningar och andra regler. Med en förståelse om hur världen kan komma att se ut är man bättre förberedd att ta sig an morgondagens utmaningar.

Vi hjälper till med med kunskaper om vad som är möjligt och omöjligt, troligt och mindre troligt och vad som kan tänkas hända i olika scenarier. Vi sätter upp skräddarsydda beräkningsmodeller för att kvantifiera effekterna om så är nödvändigt. Ett alternativ är fria diskussionsunderlag om vilka vägar världen kan slå in på.

Exempel på frågeställningar:
1. Hur regleras spelmarknaden i framtiden? Internationellt, på EU-nivå och nationellt?
2. Är de svenska offentliga finanserna hållbara?
3. Hur påverkar förändringar i kapitalavkastningsskatten de framtida tyska pensionärernas ekonomi?
4. Hur påverkar de demografiska förändringarna den svenska ekonomin?
5. Hur väl låter sig framtiden prognosticeras?

Exempel på publika rapporter:
• Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Reform … .
• Hållbara beräkningar.
• Statistical evaluation of KI part 1.
• Statistical evaluation of KI part 2.


loading
×