warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

I en serie inlägg om spelmarknaden ska jag bena ut de viktigaste ekonomiska begreppen och visa på hur spelmarknaden ser ut och kan analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta är det femte inlägget och diskuterar spelande utifrån risken att drabbas av spelproblem. Har du inte läst de andra inläggen? Börja i så fall här!

Vill du veta mer om spelmarknader, hur en omreglering påverkar och hur marknaden kommer utvecklas framöver? Kontakta mig här!

Spelformer och risk för spelproblem
Per Binde diskuterar i rapporten ”Vilka är de mest riskfyllda spelen?” olika spel efter deras risk för att skapa spelproblem. Hans analys visar på svårigheter att allmänt kategorisera en spelform som mer eller mindre riskfylld. Hur riskfyllt ett spel är beror bl.a. på tillgången till andra spel, hur spelen är uppbyggda vad gäller t.ex. interaktivitet eller hur spelet regleras. Rapporten tar dock fram en värdering av styrkan i relationen mellan olika spelformer och spelproblem. Detta sammanfattas i rapporten av följande figur:

Bindes principiella riskkategorisering

En högre relativ styrka i relationen mellan en spelform och spelproblem kan tolkas som att spelet har en högre risk för att spelaren drabbas av spelproblem. De spel som klassas som lågriskspel är lotterier, medan t.ex. bingo och vadhållning verkar ha ett medelstarkt samband med spelproblem. Starkast samband med spelproblem har illegalt spel, spelautomater (såsom Vegas) eller kasino. Allt spel som sker på nätet klassas som högriskspel, vilket kan ifrågasättas.

Givet denna klassificering kan vi ändå grovt gruppera svenskarnas spelande efter spelens risk för att skapa spelproblem: lågrisk (t.ex. samtliga lotterier), medelrisk (t.ex. vadhållning) och högrisk (t.ex. kasino). Vi kan summera omsättningen för samtliga spel inom de olika riskgrupperna. Vi får då ett mått på hur spelarnas förluster fördelar sig på mer eller mindre riskfyllda spel. Det går även att summera de svenska spelarnas insatser på mer eller mindre riskfyllda spel, dvs. vi får ett mått på hur den spelade kvantiteten fördelar sig mellan olika riskkategorier.

Högriskspelandet har ökat starkt sedan millennieskiftet
Över tid ser vi att de svenska spelarnas förluster i allt större grad har flyttat mot högriskspel. Åren före millennieskiftet stod högriskspelen för mindre än tio procent av omsättningen på marknaden. I och med att nätspelandet blev allt mer vanligt ökade andelen högriskspel snabbt fram till 2008 för att därefter relativt konstant utgöra cirka 30 procent av marknadsomsättningen. Ökningen har främst skett på medelriskspelens bekostnad. En orsak till detta är att bl.a. vadhållning i allt större grad sker via nätet och därmed per automatik klassas som ett högrisk- istället för medelriskspel. En sådan övergång från landbaserat till nätbaserad vadhållning behöver inte med nödvändighet innebära att risken för spelproblem ökar och kan naturligtvis ifrågasättas. Däremot har andra rena nätspel introducerats under perioden, såsom nätkasino.

Spelarnas förluster på spelande efter risk för spelproblem

De svenska spelarnas insatser på högriskspel har även de ökat starkt. Högriskinsatserna ökar fortfarande, men i långsammare takt. Mer än 60 procent av insatserna 2015 lades på högriskklassade spel.

Spelarnas insatser efter risk för spelproblem

Nivån på högriskspelandet kan ifrågasättas, men inte ökningen i sig
Binde (2009) redovisar ett antal begränsningar med sin analys som även gäller för de beräkningar som redovisas här. Dessa begränsningar påverkar hur stor andel av svenskarnas spelande som verkligen kan klassas som högriskspel och ha ett starkt samband med spelproblem. Andelen av svenskarnas spelande som sker på högriskspel bör dock ha ökat givet att Bindes sammanställning av forskningen är hållbar och relevant. T.ex. ökade det snabba landbaserade kasinospelet kraftigt efter millennieskiftet i och med att Casino Cosmopol öppnade. Dessutom har ett flertal nätspel med hög spelhastighet introducerats på den svenska spel marknaden. Spelens hastighet har i forskningen lyfts fram som en av de mest betydande faktorerna för att skapa spelproblem.

Hastigheten på spel kommer vara fokus i nästa inlägg.

TAGS: omreglering av spelmarknaden

LEAVE A REPLY

loading
×