warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Lotteriinspektionen publicerade under mars månad rapporten ”Spelmarknadens utveckling 2016” med statistik över spelbolagens och de enskilda spelens omsättning. Detta inlägg innehåller några enkla analyser av Lotteriinspektionens data och ger en bild av hur den svenska marknaden, bolagen och spelen utvecklades under året.

Vill du veta mer om spelmarknader, hur en omreglering påverkar och hur marknaden kommer utvecklas framöver? Kontakta mig här!

Vad redovisar Lotteriinspektionen?
Lotteriinspektionens siffror är till största del obearbetade deskriptiva uppgifter. Bland annat nämner Lotteriinspektionen att omsättningen, eller spelbolagens intäkter, ökat med 5,3 procent under 2016, från 21,1 till 22,2 miljarder kronor. Detta är den s.k. nominella utvecklingen. Delar av denna tillväxt kan dock förklaras av inflation och befolkningstillväxt, dvs. faktorer som ligger utanför spelbolagens kontroll. Detta kan även uttryckas som att de som sitter i ledningen för spelbolagen inte fullt ut kan ta åt sig äran för att omsättningen ökat eftersom den till viss del består av att konsumentpriserna ökat eller att det finns fler människor som kan köpa produkterna. Genom att justera Lotteriinspektionens data för inflation och befolkningstillväxt är det möjligt att värdera hur marknaden, spelbolagen och olika spel växer utöver den naturliga tillväxten och i förhållande till den övriga ekonomin.

Är 2016 en vändpunkt för marknaden?
Lotteriinspektionens data visar på att den svenska spelmarknaden har växt kontinuerligt över tid. Justerar man för inflation och befolkningstillväxt har dock spelmarknaden växt marginellt under de senaste tio åren och till och med förlorat jämfört med andra konsumentvaror och konsumenttjänster. Detta tar sig bl.a. uttryck i att hushållen lägger en allt mindre del av sin disponibla inkomst på spel.

2016 är dock en vändpunkt för två viktiga indikatorer. För det första var marknadens justerade tillväxt 2,8 procent under 2016, vilket är en av de snabbaste tillväxttakterna sedan finanskrisen 2007-2008. Marknaden växte således för första gången på lång tid av egen kraft och med 2,8 procentenheter mer än vad inflationen och befolkningstillväxten medgav. Detta syns i diagrammet nedan som uppgången under 2016 i indexet ”Omsättning per capita”.

För det andra vände under 2016 den nedåtgående trenden där de svenska konsumenterna spenderar en allt mindre andel av sina disponibla inkomster på spel. Denna nedåtgående trend påbörjades efter finanskrisen 2007-2008 och kan möjligtvis tolkas som att de svenska konsumenterna stramade upp sin hushållsekonomi och drog ned på inköpen av mindre väsentliga varor och tjänster, bl.a. spel (dock inte alkohol). Vändningen under 2016 kan ses som att den nuvarande högkonjunkturen även kommer spelbranschen till del. Detta syns i diagrammet nedan som att indexet ”Omsättning / Disponibel inkomst” slutar falla och även pekar svagt uppåt 2016.

Om båda dessa indikatorer fortsatt stiger kan man i förlängningen förvänta sig att spelmarknaden växer i en betydligt snabbare takt än under den senaste tioårs-perioden. Värt att veta är att om omsättningen som andel av den disponibla inkomsten med tiden ökar till samma nivå som 2003 så betyder detta ett tillskott till spelmarknaden med ett värde på cirka 4 miljarder kronor i intäkter till spelbolagen!

spelmarknadutveckling2016

Svenska spel fortsätter att backa
Svenska spel gick tidigare under året ut med att både deras intäkter och rörelseresultat ökat under 2016 och bolagets Vd Lennart Käll menade att resultatet var godkänt. En mer rättvisande tillväxtsiffra, som justerar för inflation och befolkningstillväxt, ger vid handen att Svenska spels intäkter istället minskade med 1,8 procent under 2016. Detta är i linje med deras historiska utveckling. Bolagets svårigheter att klara konkurrensen visar sig bl.a. i att de under 2016 förlorade ytterligare 2,0 procent av marknaden (från en marknadsandel på 42,5 till 40,5 procent). Svenska spel vill visserligen visa på ett starkt resultat med draghjälp av inflation och naturlig efterfrågeökning, men Svenska spels negativa trend har inte vänt! De förlorar alltjämt marknad till andra aktörer och har svårt att hävda sig i konkurrensen. Vegas och de stora lotterierna Lotto och Triss är de produkter som bidrar mest till bolagets fortsatta kräftgång under 2016. Däremot klarar sig vadhållningsprodukterna relativt väl trots att Oddset har svårt att konkurrera med de utländskt reglerade spelbolagens erbjudanden.

spelmarknadutveckling2016tabell

ATG tar ett rejält kliv framåt
De flesta av de andra svenskt reglerade spelbolagen har även de fortsatt svårt att skapa tillväxt i sina intäkter utöver vad som kan förväntas. Postkodlotteriet har inte lyckats nå de tillväxtnivåer de uppvisade från starten fram till 2010. Under både 2015 och 2016 var den justerade tillväxten negativ, samtidigt som de för första gången i sin historia förlorade marknadsandelar (från 10,0 procent under 2014 till 9,1 procent under 2016).

ATG är det stora undantaget bland de svenskt reglerade spelbolagen. Under de två senaste åren har de lyckats vända den långa och svagt negativa trenden som fortgått sedan millennieskiftet. Med en stark tillväxt i intäkterna på 4,3 procent under 2016 uppvisar de för tredje året i rad en ökning av sina marknadsandelar. Marknadsandelen landade på 18,1 procent 2016 jämfört med 17,8 året före. Grunden för framgången ligger i en stark tillväxt i deras huvudprodukt V75 samtidigt som det övriga produktutbudet inte påverkats negativt i någon större utsträckning.

De utländskt reglerade spelbolagen
Utöver ATG är det de utländskt reglerade spelbolagen som bidrar till att spelmarknaden som helhet överhuvudtaget växer under 2016. I konkurrensen med de svenskt reglerade bolagen, främst Svenska spel, lyckades de utländskt reglerade spelbolagen väl. Sammantaget växte de med 13,8 procent och ökade på så sätt sina marknadsandelar från 20,8 till 23,0 procent.

loading
×